ελληνικά

Τα αποτελέσματα των εξετάσεων 2018 Οκτωβρίου ταχυδρομήθηκαν από τις περιφερειακές τοποθεσίες IBLCE μέχρι τις 18 Δεκεμβρίου 2018. Παρακαλείστε να ξέρετε ότι οι χρονομετρήσεις ταχυδρομικής παράδοσης ενδέχεται να διαφέρουν σε παγκόσμιο επίπεδο. Η εκτυπωμένη αναφορά βαθμολογίας θεωρείται το επίσημο αποτέλεσμα των εξετάσεων.


IBCLC Detailed Content Outline, Technical Reports & Studies

Αναλυτικός πίνακας περιεχομένων
(Detailed Content Outline – Greek)

Μελέτη κατώτατης απαιτούμενης βαθμολογίας στις εξετάσεις πιστοποίησης για την απόκτηση του τίτλου Διεθνώς Πιστοποιημένου Συμβούλου Γαλουχίας® (IBCLC®) Διεξήχθη για το Διεθνές Συμβούλιο Εξεταστών Συμβούλων Γαλουχίας® (IBLCE®) Ιούνιος 2016
(2016 Passing Point Study – Greek)

Έκθεση ανάλυσης εξέτασης Εξετάσεις πιστοποίησης για την απόκτηση του τίτλου Διεθνώς Πιστοποιημένου Συμβούλου Γαλουχίας® (IBCLC®) Εξετάσεις Απριλίου 2017
(2017 April Test Analysis Report – Greek)

Έκθεση ανάλυσης εξέτασης Εξετάσεις πιστοποίησης για την απόκτηση του τίτλου Διεθνώς Πιστοποιημένου Συμβούλου Γαλουχίας® (IBCLC®) Εξετάσεις Οκτωβρίου 2017
(2017 October Test Analysis Report – Greek)

Έκθεση ανάλυσης εξέτασης Εξετάσεις πιστοποίησης για την απόκτηση του τίτλου Διεθνώς Πιστοποιημένου Συμβούλου Γαλουχίας® (IBCLC®) Εξετάσεις Απριλίου 2018
(2018 April Test Analysis Report – Greek)

Συνοπτική Έκθεση της Διεθνούς Ανάλυσης Επαγγελματικής Πρακτικής Συμβούλου Γαλουχίας
(International Practice Analysis Executive Summary – Greek)

Candidate Guides

Primary Resources & Applications

Ενημερωτικός οδηγός υποψηφίων
(Candidate Information Guide – Greek)

Οδηγός επαναπιστοποίησης
(Recertification Guide – Greek)

Other Resources

Σημαντικές ημερομηνίες (2018 & 2019)
(Key Dates 2018/2019 – Greek)

Κατάλογος αναγνωρισμένων επαγγελμάτων υγείας
(Recognised Health Professions – Greek)

Οδηγός Εκπαίδευσης σε Επιστήμες Υγείας
(Health Sciences Education Guide – Greek)

Αναγνωρισμένοι οργανισμοί συμβούλων υποστήριξης θηλασμού
(Recognised Breastfeeding Support Counsellor Organisations – Greek)

Οδηγός σχεδιασμού προγράμματος για την 3η οδό
(Pathway 3 Plan Guide – Greek)

ΔΕΣΜΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΛΑΝΟΥ 3ης ΟΔΟΥ
(Pathway 3 Plan Verification Packet – Greek)

 Οδηγός διαχείρισης πιστοποίησης για υποψηφίους που κάνουν αίτηση για πρώτη φορά στο συμβούλιο IBLCE
(Credential Manager Guide – Greek)

ΟΔΗΓΟΣ ΞΕΧΩΡΙΣΤΩΝ ΜΟΡΙΩΝ «CERP»
(Individual CERPs Guide – Greek)

Policies & Procedures

Πολιτική για ακύρωση/αποχώρηση από τις εξετάσεις IBCLC®
(Examination Withdrawal/Cancellation Policy – Greek)

Πολιτική του IBLCE® για τα αιτήματα παράτασης στο πλαίσιο της επαναπιστοποίησης με μόρια «CERP»
(Recertification by CERPs Extension Request Policy – Greek)

Πολιτική χρήσης του εμπορικού σήματος IBCLC
(Trademark Policy – Greek)

Διαδικασίες για θηλασμό από το στήθος/ με σωληνάκι στη διάρκεια διεξαγωγής των εξετάσεων του IBLCE®
(Procedures for Breast/Chestfeeding During Examination – Greek)

Πολιτική για τη μετάφραση της εξέτασης του IBCLC σε μια νέα γλώσσα
(Translation of the IBCLC Examination into a New Language Policy – Greek)

Forms

Έντυπο Υποβολής Ένστασης: Πλήρωση προϋποθέσεων και επαναπιστοποίηση
(Eligibility and Recertification Appeals Form – Greek)

Έντυπο Υποβολής Ένστασης για το αποτέλεσμα της εξέτασης
(Examination Outcome Appeals Form – Greek)

Αίτηση επαλήθευσης με βαθμολόγηση δια χειρός
(Hand Score Request Form – Greek)

ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ IBCLC
(Certification Verification Form – Greek)

Professional Standards

Κλινικές δεξιότητες για την πρακτική των Διεθνώς Πιστοποιημένων Συμβούλων Γαλουχίας (International Board Certified Lactation Consultants, IBCLC)
(Clinical Competencies – Greek)

Εύρος επαγγελματικής πρακτικής κατόχων τίτλου Διεθνώς Πιστοποιημένου Συμβούλου Γαλουχίας (IBCLC)
(Scope of Practice – Greek)

Κώδικας Επαγγελματικής Διαγωγής για Πιστοποιημένους Συμβούλους Γαλουχίας IBCLC
(Code of Professional Conduct for IBCLCs – Greek)

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΞΕΤΑΣΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΑΛΟΥΧΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΓΩΓΗΣ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ
(Code of Professional Conduct Complaint Form – Greek)

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ IBCLC ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΑΛΟΥΧΙΑΣ (IBLCE)
(Disciplinary Procedures – Greek)

Επιβαλλόμενες κυρώσεις σε
(Sanctions List – Greek)

Κατευθυντήριες οδηγίες για την τεκμηρίωση του IBLCE
(Documentation Guidelines – Greek)

Προστασία, Προαγωγή και Υποστήριξη ου Μητρικού Θηλασμού στην Ευρώπη: Σχέδιο ∆ράσης
(Blueprint for Action on Breastfeeding in Europe – Greek)

Advisory Opinions

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚH ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ – ΔΙΑΤΟΜΗ ΧΑΛΙΝΟΥ
(Advisory Opinion – Frenulotomy – Greek)

Συμβουλευτική γνωμοδότηση: Επαγγελματισμός στην εποχή των μέσων κοινωνικής δικτύωσης
(Advisory Opinion on Professionalism in Social Media Age – Greek)

Συμβουλευτική γνωμοδότηση: αξιολόγηση, διάγνωση και παραπομπή
(Advisory Opinion on Assessment, Diagnosis and Referral – Greek)

Bylaws

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΤΩΝ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΑΛΟΥΧΙΑΣ
(IBLCE Bylaws – Updated 2017 – Greek)


ΔΗΛΩΣΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
(Website Privacy Notice – Greek)