ελληνικά


IBCLC Detailed Content Outline, Technical Reports & Studies

Αναλυτικός πίνακας περιεχομένων
(Detailed Content Outline – Greek)

Μελέτη κατώτατης απαιτούμενης βαθμολογίας στις εξετάσεις πιστοποίησης για την απόκτηση του τίτλου Διεθνώς Πιστοποιημένου Συμβούλου Γαλουχίας® (IBCLC®) Διεξήχθη για το Διεθνές Συμβούλιο Εξεταστών Συμβούλων Γαλουχίας® (IBLCE®) Ιούνιος 2016
(2016 Passing Point Study – Greek)

Έκθεση ανάλυσης εξέτασης Εξετάσεις πιστοποίησης για την απόκτηση του τίτλου Διεθνώς Πιστοποιημένου Συμβούλου Γαλουχίας® (IBCLC®) Εξετάσεις Απριλίου 2017
(2017 April Test Analysis Report – Greek)

Έκθεση ανάλυσης εξέτασης Εξετάσεις πιστοποίησης για την απόκτηση του τίτλου Διεθνώς Πιστοποιημένου Συμβούλου Γαλουχίας® (IBCLC®) Εξετάσεις Οκτωβρίου 2017
(2017 October Test Analysis Report – Greek)

Έκθεση ανάλυσης εξέτασης Εξετάσεις πιστοποίησης για την απόκτηση του τίτλου Διεθνώς Πιστοποιημένου Συμβούλου Γαλουχίας® (IBCLC®) Εξετάσεις Απριλίου 2018
(2018 April Test Analysis Report – Greek)

Συνοπτική Έκθεση της Διεθνούς Ανάλυσης Επαγγελματικής Πρακτικής Συμβούλου Γαλουχίας
(International Practice Analysis Executive Summary – Greek)

Candidate Guides

Primary Resources & Applications

2019 Recertification by CERPs Application_Greek
(2019 Recertification by CERPS Application – Greek)

Ενημερωτικός οδηγός υποψηφίων
(Candidate Information Guide – Greek)

Οδηγός επαναπιστοποίησης
(Recertification Guide – Greek)

Other Resources

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
(Frequently Asked Questions- Greek)

Σημαντικές ημερομηνίες (2019 & 2020)
(Key Dates 2019/2020 – Greek)

Κατάλογος αναγνωρισμένων επαγγελμάτων υγείας
(Recognised Health Professions – Greek)

Οδηγός Εκπαίδευσης σε Επιστήμες Υγείας
(Health Sciences Education Guide – Greek)

Αναγνωρισμένοι οργανισμοί συμβούλων υποστήριξης θηλασμού
(Recognised Breastfeeding Support Counsellor Organisations – Greek)

Οδηγός σχεδιασμού προγράμματος για την 3η οδό
(Pathway 3 Plan Guide – Greek)

ΔΕΣΜΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΛΑΝΟΥ 3ης ΟΔΟΥ
(Pathway 3 Plan Verification Packet – Greek)

 Οδηγός διαχείρισης πιστοποίησης για υποψηφίους που κάνουν αίτηση για πρώτη φορά στο συμβούλιο IBLCE
(Credential Manager Guide – Greek)

ΟΔΗΓΟΣ ΞΕΧΩΡΙΣΤΩΝ ΜΟΡΙΩΝ «CERP»
(Individual CERPs Guide – Greek)

Policies & Procedures

Πολιτική για ακύρωση/αποχώρηση από τις εξετάσεις IBCLC®
(Examination Withdrawal/Cancellation Policy – Greek)

Πολιτική του IBLCE® για τα αιτήματα παράτασης στο πλαίσιο της επαναπιστοποίησης με μόρια «CERP»
(Recertification by CERPs Extension Request Policy – Greek)

Πολιτική χρήσης του εμπορικού σήματος IBCLC
(Trademark Policy – Greek)

Διαδικασίες για θηλασμό από το στήθος/ με σωληνάκι στη διάρκεια διεξαγωγής των εξετάσεων του IBLCE®
(Procedures for Breast/Chestfeeding During Examination – Greek)

Πολιτική για τη μετάφραση της εξέτασης του IBCLC σε μια νέα γλώσσα
(Translation of the IBCLC Examination into a New Language Policy – Greek)

Forms

Έντυπο Υποβολής Ένστασης: Πλήρωση προϋποθέσεων και επαναπιστοποίηση
(Eligibility and Recertification Appeals Form – Greek)

Έντυπο Υποβολής Ένστασης για το αποτέλεσμα της εξέτασης
(Examination Outcome Appeals Form – Greek)

Αίτηση επαλήθευσης με βαθμολόγηση δια χειρός
(Hand Score Request Form – Greek)

ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ IBCLC
(Certification Verification Form – Greek)

Ειδικός υπολογιστής κλινικής πρακτικής για τη γαλουχία
(Lactation Specific Clinical Practice Calculator – Greek)

Professional Standards

Κλινικές δεξιότητες για την πρακτική των Διεθνώς Πιστοποιημένων Συμβούλων Γαλουχίας (International Board Certified Lactation Consultants, IBCLC)
(Clinical Competencies – Greek)

Εύρος επαγγελματικής πρακτικής κατόχων τίτλου Διεθνώς Πιστοποιημένου Συμβούλου Γαλουχίας (IBCLC)
(Scope of Practice – Greek)

Κώδικας Επαγγελματικής Διαγωγής για Πιστοποιημένους Συμβούλους Γαλουχίας IBCLC
(Code of Professional Conduct for IBCLCs – Greek)

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΞΕΤΑΣΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΑΛΟΥΧΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΓΩΓΗΣ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ
(Code of Professional Conduct Complaint Form – Greek)

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ IBCLC ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΑΛΟΥΧΙΑΣ (IBLCE)
(Disciplinary Procedures – Greek)

Επιβαλλόμενες κυρώσεις σε
(Sanctions List – Greek)

Κατευθυντήριες οδηγίες για την τεκμηρίωση του IBLCE
(Documentation Guidelines – Greek)

Προστασία, Προαγωγή και Υποστήριξη ου Μητρικού Θηλασμού στην Ευρώπη: Σχέδιο ∆ράσης
(Blueprint for Action on Breastfeeding in Europe – Greek)

Advisory Opinions

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚH ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ – ΔΙΑΤΟΜΗ ΧΑΛΙΝΟΥ
(Advisory Opinion – Frenulotomy – Greek)

Συμβουλευτική γνωμοδότηση: Επαγγελματισμός στην εποχή των μέσων κοινωνικής δικτύωσης
(Advisory Opinion on Professionalism in Social Media Age – Greek)

Συμβουλευτική γνωμοδότηση: αξιολόγηση, διάγνωση και παραπομπή
(Advisory Opinion on Assessment, Diagnosis and Referral – Greek)

Bylaws

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΤΩΝ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΑΛΟΥΧΙΑΣ
(IBLCE Bylaws – Updated 2017 – Greek)

IBLCE Ενημερώσεις
(IBLCE Briefings – Greek)

Δελτία Τύπου IBLCE
(IBLCE Press Release – Greek)


ΔΗΛΩΣΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
(Website Privacy Notice – Greek)