ελληνικά

Ενημερωτικός οδηγός υποψηφίων Για άτομα που σκοπεύουν να κάνουν αίτηση για τις εξετάσεις ΙBLCE
(Candidate Information Guide – Greek)

Αίτηση 2018 για εξέταση IBCLC για πρώτη φορά
(2018 October Examination Application – Initial Candidate – Greek)

Για άτομα που επαναπιστοποιoύνται ως διεθνώς πιστοποιημένοι σύμβουλοι γαλουχίας IBCLC – International Board Certified Lactation Consultant® IBCLC
(Recertification Guide – Greek)

Αίτηση IBCLC 2018 για επαναπιστοποίηση με εξετάσεις
(Recertification by Examination Application – October 2018 – Greek)

Αίτηση IBCLC 2018 για επαναπιστοποίηση με μόρια «CERP»
(Recertification by CERPs Application 2018 – Greek)

 Οδηγός διαχείρισης πιστοποίησης για υποψηφίους που κάνουν αίτηση για πρώτη φορά στο συμβούλιο IBLCE
(Credential Manager Guide – Greek)

Οδηγός ξεχωριστών μορίων «CERP»
(Individual CERPs Guide – Greek)

Pathway 3 Online Application Manual
(To submit your pathway 3 plan verification, please create your IBCLE record by going to “Online Account Login.” The form will be available under “Application Forms”)

ργανισμός Monetary Investment for Lactation Consultant Certification (MILCC)
Έντυπο αίτησης για υποτροφία
www.milcc.org

Κώδικας Επαγγελματικής Διαγωγής για Πιστοποιημένους Συμβούλους Γαλουχίας IBCLC
(Code of Professional Conduct for IBCLCs – Greek)

Προστασία, Προαγωγή και Υποστήριξη ου Μητρικού Θηλασμού στην Ευρώπη: Σχέδιο ∆ράσης
(EU Blueprint – Greek)

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚH ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ – ΔΙΑΤΟΜΗ ΧΑΛΙΝΟΥ
(Advisory Opinion – Frenulotomy – Greek)

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΤΩΝ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΑΛΟΥΧΙΑΣ
(IBLCE Bylaws – Updated 2017 – Greek)