Najczęściej zadawane IBLCE pytania na temat COVID-19 (FAQs – Polish)

 1. Kiedy zostanie przeprowadzony egzamin planowany na marzec/kwiecień 2020 r.?
 2. Kiedy zostanie przeprowadzony egzamin wrześniowy?
 3. W jakich warunkach będą przeprowadzane egzaminy przełożone z marca/kwietnia oraz egzaminy wrześniowe?
 4. Jakie mam możliwości finansowe, jeśli muszę wycofać się lub odwołać termin egzaminu?
 5. Kiedy będzie można umówić termin przystąpienia do egzaminu we wrześniu 2020 roku?
 6. Co się stanie, jeśli ja lub członek rodziny zachoruję na COVID-19 w czasie egzaminu i nie będę mógł wziąć w nim udziału?
 7. Staram się wypracować godziny praktyki klinicznej w celu spełnienia wymagań kwalifikacyjnych IBCLC. Czy tym razem mogę to zrobić zdalnie?
 8. Czy IBLCE wydłuża termin ponownej certyfikacji za pośrednictwem punktów CERP?
 9. Mam kilka pytań klinicznych dotyczących COVID-19.  Czy możecie mi na nie odpowiedzieć?
 10.  W tym roku muszę przystąpić do ponownej certyfikacji w drodze przystąpienia do egzaminy; czy mogę uzyskać ponowną certyfikację przez punkty CERP?
 11. Jakie działania zostały skierowane przez IBLCE w odniesieniu do Konsultantów IBCLC, kandydatów i potrzeb społecznych w świetle COVID-19?
 12. Biorąc pod uwagę ogłoszenie z dnia 13 marca 2020 r. o przełożeniu egzaminów majowych/kwietniowych, dlaczego IBLCE ogłosiła pod koniec kwietnia, że egzaminy odbędą się pod koniec maja, przed dostarczeniem dalszych informacji na temat egzaminów w 2020 r.?

1. Kiedy zostanie przeprowadzony egzamin planowany na marzec/kwiecień 2020 r.?   

Przełożony egzamin IBCLC planowany na marzec/kwiecień 2020 r. zostanie przeprowadzony w dniach 8-25 września 2020 r.  

2. Kiedy zostanie przeprowadzony egzamin wrześniowy?  

Zaktualizowaną datę wrześniowego egzaminu IBCLC 2020 zaplanowano na 8-25 września 2020 r.  

3. W jakich warunkach będą przeprowadzane egzaminy przełożone z marca/kwietnia oraz egzaminy wrześniowe?  

Egzaminy przełożone z marca/kwietnia, jak i zaplanowane na wrzesień 2020 r., będą przeprowadzane w ośrodkach egzaminacyjnych na całym świecie.  Mogą one stanowić opcję dla osób przystępujących do egzaminu w języku angielskim, z udziałem zdalnego nadzoru na żywo (LRP).  Obecnie dostawca usług egzaminacyjnych IBLCE oferuje LRP tylko w języku angielskim.  Zdalny nadzór na żywo będzie wymagał od kandydata spełnienia kryteriów technicznych i środowiskowych do przeprowadzenia testów w jego domu.   

Proszę zapoznać się z grafiką z proponowanymi opcjami.

4. Jakie mam możliwości finansowe, jeśli muszę wycofać się lub odwołać termin egzaminu?  

IBLCE ma do dyspozycji kilka opcji dotyczących wycofania się lub anulowania terminu egzaminu.  Proszę zapoznać się z niniejszą tabelą opcji i skontaktować się z placówką IBLCE, która służy pomocą w razie jakichkolwiek pytań.  

Rozwiązania finansowe dla kandydatów wycofujących/anulujących termin egzaminu zaplanowanego na marzec/kwiecień i wrzesień 2020 r.   

Kto Co Kiedy 
WSZYSCY kandydaci Refundacja częściowa   
(50% uiszczonych opłat) 
Należy złożyć wniosek do IBLCE do 15 sierpnia 2020 r. 
Kandydaci, którzy po raz PIERWSZY składają wniosek o egzamin Odroczenie opłat za egzamin w 2021 r. Należy złożyć wniosek z udokumentowanymi nadzwyczajnymi okolicznościami* przed terminem egzaminu lub w ciągu 30 dni po dacie egzaminu. 
Kandydaci przystępujący do RECERTYFIKACJI W DRODZE PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU 
 
Odroczenie opłat za egzamin w 2021 r. i otrzymanie rocznego przedłużenia certyfikacji Należy złożyć wniosek z udokumentowanymi nadzwyczajnymi okolicznościami* i punktami 15 punktami L-CERP przed terminem egzaminu lub w ciągu 30 dni po dacie egzaminu. 
WSZYSCY kandydaci Pełny zwrot środków Należy złożyć wniosek do IBLCE do 15 sierpnia 2020 r. z udokumentowanymi nadzwyczajnymi okolicznościami*. 

*Nadzwyczajne okoliczności obejmują problemy związane z COVID-19, takie jak utrata pracy przez kandydata i/lub partnera/małżonka, problemy zdrowotne związane z COVID-19 u kandydata lub najbliższego członka jego rodziny, i/lub obawa przed udaniem się w miejsce publiczne w związku z występowaniem COVID-19.   
 
Więcej szczegółów na temat tych opcji można znaleźć w zakładce IBLCE COVID-19 na stronie internetowej IBLCE, http://www.iblce.org gdzie będą umieszczane konkretne informacje i aktualizacje. Warianty te mają zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do kandydatów na egzaminy w roku 2020 z uwagi na COVID-19. 

5. Kiedy będzie można umówić termin przystąpienia do egzaminu we wrześniu 2020 roku?  

Kandydaci do egzaminów IBCLC planowanych ma marzec/kwiecień i wrzesień 2020 r będą mogli zaplanować termin przystąpienia do egzaminu na lipiec-sierpień.    

Prosimy nie kontaktować się z dostawcą usług egzaminacyjnych do czasu otrzymania wiadomości mailowej od IBLCE, potwierdzającej zakwalifikowanie się na egzamin.  

IBLCE ściśle współpracuje ze swoim zewnętrznym dostawcą usług egzaminacyjnych, aby zapewnić, że kandydaci IBLCE zostaną przydzieleni do sesji egzaminacyjnych w odpowiednim czasie przed egzaminem we wrześniu 2020 roku.  Prosimy o cierpliwość, ponieważ dostawca usług egzaminacyjnych pracuje nad ponownym przydziałem do egzaminu 400 000 kandydatów w bardzo skompresowanych ramach czasowych. 

6. Co się stanie, jeśli ja lub członek rodziny zachoruję na COVID-19 w czasie egzaminu i nie będę mógł wziąć w nim udziału? 

IBLCE prowadzi politykę nadzwyczajnych okoliczności, która przewiduje odroczenie w przypadku problemów zdrowotnych dla Kandydatów lub członków, dotyczy to również w szczególności problemów zdrowotnych związanych z COVID-19. 

Polityka ta wymaga przedłożenia dokumentacji.  Prosimy zapoznać się z Informatorem dla kandydatów lub Wskazówkami do recertyfikacji na swojej stronie językowej lub skontaktować się z placówką IBLCE w razie jakichkolwiek pytań.  

7. Staram się wypracować godziny praktyki klinicznej w celu spełnienia wymagań kwalifikacyjnych IBCLC. Czy tym razem mogę to zrobić zdalnie? 

Obecnie, do 30 listopada 2020 r, można zgromadzić godziny praktyki klinicznej na odległość.  Proszę zapoznać się z Opinią doradczą IBLCE w sprawie usług telemedycznych jak również Zaktualizowanymi tymczasowymi wytycznymi dotyczącymi stosowania technologii w celu spełnienia wymogów z zakresu praktyki klinicznej dla ścieżek egzaminacyjnych 1, 2 i 3. (opublikowane 14 maja, 2020 r.) na swojej stronie językowej.  Dodatkowo, w przypadku ubiegania się o spełnienie wymagań kwalifikacyjnych IBCLC poprzez Ścieżkę 3, należy zapoznać się z Informatorem dotyczącym planu dla ścieżki egzaminacyjnej 3.

8. Czy IBLCE wydłuża termin ponownej certyfikacji za pośrednictwem punktów CERP? 

Termin ten zostaje zachowany do 30 września 2020 r.  W ramach obsługi konsultantów, IBLCE posiada na swojej stronie internetowej sekcję, która zawiera informacje na temat możliwości zdobywania punktów CERP online w różnych językach i w odniesieniu do różnych tematów, w tym oferty w zakresie etyki.  

Można również skontaktować się ze swoim międzynarodowym lub krajowym stowarzyszeniem zawodowym w celu uzyskania innych możliwości online. 

IBLCE prowadzi politykę nadzwyczajnych okoliczności, która została wyraźnie rozszerzona w świetle pandemii COVID-19.  Polityka nadzwyczajnych okoliczności ma zastosowanie w przypadku zachorowania kandydata lub członka rodziny kandydata na COVID-19, lub w przypadku utraty pracy przez kandydata lub członka jego rodziny z powodu COVID-19.  W celu jej zastosowania należy złożyć wniosek i dostarczyć dokumentację wraz z potwierdzeniem uzyskania 15 punktów L-CERP.  Aby uzyskać więcej informacji proszę zapoznać się z dokumentem Recertyfikacja Konsultantów IBLCE w ramach polityki przedłużenia certyfikacji w oparciu o punkty CERP

9. Mam kilka pytań klinicznych dotyczących COVID-19.  Czy możecie mi na nie odpowiedzieć? 

W świetle bezprecedensowej sytuacji, IBLCE szybko rozpowszechniło za pośrednictwem mediów społecznościowych wskazówki Światowej Organizacji Zdrowia w sprawie COVID-19, zwłaszcza gdy WHO po raz pierwszy ogłosiła pandemię COVID-19.   

Jako rada certyfikacyjna IBLCE zazwyczaj nie udziela wskazówek dotyczących kwestii klinicznych.  W przypadku pytań dotyczących COVID-19, zachęcamy, zgodnie z tym, co zostało przedstawione w dokumencie Wytyczne dotyczące Praktyki IBCLC, aby zapoznać się z informacjami opartymi na dowodach. 

Można również skontaktować się ze stowarzyszeniem zawodowym. 

10.  W tym roku muszę przystąpić do ponownej certyfikacji w drodze przystąpienia do egzaminy; czy mogę uzyskać ponowną certyfikację przez punkty CERP? 

Osoby, dla których w tym roku przypada termin ponownej certyfikacji, i muszą ją odbyć w drodze przystąpienia do egzaminu, mają do dyspozycji szereg opcji dotyczących przystąpienia do egzaminu, wycofania się lub odwołania terminu egzaminu.  

Do kandydatów należy decyzja i wybór najlepszego rozwiązania dopasowanego do indywidualnych okoliczności. 

Do egzaminu można przystąpić w domu za pośrednictwem zdalnego nadzoru na żywo, pod warunkiem spełnienia wymogów technicznych i środowiskowych, lub w centrum egzaminacyjnym, jeśli egzamin odbywa się w języku angielskim.  Obecnie dostawca usług egzaminacyjnych IBLCE oferuje LRP tylko w języku angielskim.   

Osoby przystępujące do egzaminu w języku innym niż angielski mogą przystąpić do egzaminu w centrum egzaminacyjnym. 

Jeśli przystąpienie do egzaminu jest niemożliwe z powodu udokumentowanych nadzwyczajnych okoliczności, w tym związanych z COVID-19, można wystąpić z wnioskiem o odroczenie uiszczonych opłat egzaminacyjnych na egzamin w 2021 r., jak również o przedłużenie certyfikacji o rok.  Jak Państwo pamiętają, polityka nadzwyczajnych okoliczności obejmuje przedłożenie 15 punktów L-CERP w momencie składania wniosku.  Dla osób, które chcą zgromadzić punkty CERP online, IBLCE przedstawia na swojej stronie internetowej spis Programów nauczania online umożliwiających zdobycie punktów CERP  na swojej stronie internetowej.  

11. Jakie działania zostały skierowane przez IBLCE w odniesieniu do Konsultantów IBCLC, kandydatów i potrzeb społecznych w świetle COVID-19?   

 • W świetle pandemii COVID-19, IBLCE przekazała wskazówki Światowej Organizacji Zdrowia specjalistom i rodzinom za pośrednictwem mediów społecznościowych.  Ponadto, choć zazwyczaj nie jest to wykonywane przez jednostkę certyfikującą, IBLCE dostarczyła globalnych informacji w celu rozwiązania problemu braku bezpieczeństwa żywnościowego, tak aby Konsultanci IBCLC, z którymi kontaktowały się rodziny, mieli w razie potrzeby gotowy dostęp do źródeł odniesienia. 
 • W celu zapewnienia dodatkowego czasu dla osób wypełniających wymagania oraz biorąc pod uwagę, że IBLCE nie było w stanie wysyłać zawiadomień pocztą do osób podlegających ponownej certyfikacji w tym roku, IBLCE wydłużyło termin składania wniosków na egzamin we wrześniu 2020 r. do 15 czerwca 2020 r.  Choć w przeszłości wielokrotnie wysyłaliśmy zawiadomienia do Konsultantów IBCLC podlegających recertyfikacji w drodze przystąpienia do egzaminu, obecnie ze względu na COVID-19 nie jesteśmy w stanie wysłać typowych zawiadomień i przedłużyliśmy termin składania wniosków o przystąpienie do egzaminu w maksymalnym możliwym zakresie.  Dzięki temu Konsultanci IBCLC, którzy muszą odnowić certyfikację w drodze przystąpienia do egzaminu sprawdzą, czy w aktach znajduje się ich prawidłowy adres e-mail, na który będą otrzymywać powiadomienia.  (Prosimy pamiętać, że w ramach zakresu odpowiedzialności zawodowej należy zapewnić aktualne informacje kontaktowe w aktach).   

12. Biorąc pod uwagę ogłoszenie z dnia 13 marca 2020 r. o przełożeniu egzaminów majowych/kwietniowych, dlaczego IBLCE ogłosiła pod koniec kwietnia, że egzaminy odbędą się pod koniec maja, przed dostarczeniem dalszych informacji na temat egzaminów w 2020 r.?  

Program certyfikacyjny IBCLC jest jedną z najbardziej złożonych organizacji certyfikacyjnych swojej wielkości.  IBLCE posiada ponad 32 500 kandydatów w 122 krajach, podczas gdy liczba dostępnych Koordynatorów IBLCE wynosi około 50 osób w kraju/regionach! 

IBLCE oferuje egzamin w 17 językach, a w 2019 roku egzamin IBCLC został przeprowadzony dla około 6 400 kandydatów w 17 językach, w około 70 krajach w ponad 900 ośrodkach egzaminacyjnych.  

Przy takiej złożoności i ewolucyjnym charakterze pandemii COVID-19, IBLCE musiało podjąć kilka kroków i rozważyć wiele czynników w celu określenia właściwej ścieżki rozwoju.  

Ze względu na pandemię COVID-19, zewnętrzny dostawca usług egzaminacyjnych IBLCE musiał ponownie rozplanować 400 000 kandydatów w bardzo skompresowanych ramach czasowych.  Oprócz IBLCE dostawca usług egzaminacyjnych obsługuje około 350 klientów (niektórzy z nich posiadają wiele programów certyfikacyjnych).  

Aby móc dzielić się informacjami z kandydatami na temat wyborów dotyczących ścieżki rozwoju dla osób przystępujących do egzaminu w 2020 roku, IBLCE musiało przejść kilka etapów. 

Długoletni zewnętrzny akredytor IBLCE zatwierdził i przewidział wyjątek dla zdalnego nadzoru na żywo (LRP), który wcześniej nie był uznawany za spełniający standardy akredytacji przed pandemią COVID-19. 

Następnie IBLCE zmieniła swoją dotychczasową umowę z dostawcą usług egzaminacyjnych, podobnie jak wielu innych klientów dostawców usług egzaminacyjnych. 

Następnie IBLCE wystąpiła z wnioskiem o odstępstwo i zastosowanie LRP wraz ze swoim zewnętrznym podmiotem akredytującym, co zostało zatwierdzone.  Ubiegano się również o wiele programów certyfikacyjnych.  

← Powrót do Centrum zasobów COVID-19