IBLCE – Veelgestelde Vragen Over COVID-19 (FAQs – Dutch)

 1. Wanneer wordt het verplaatste examen van maart/april 2020 afgenomen?
 2. Wanneer wordt het septemberexamen afgenomen?
 3. Welke testmethoden worden gebruikt voor het verplaatste maart/april-examen en het september 2020-examen?
 4. Welke financiële opties zijn er als ik mijn examenafspraak moet intrekken of annuleren?
 5. Wanneer kan ik mijn afspraak voor het examen in september 2020 plannen?
 6. Wat gebeurt er als ik of een familielid vlak voor het examen COVID-19 krijgt en ik niet kan deelnemen aan het examen?
 7. Ik ben bezig klinische praktijkuren te verwerven om voor IBCLC-certificering in aanmerking te komen. Mag ik dat nu op afstand doen?
 8. Verlengt de IBLCE de uiterste datum voor hercertificering door CERP-studiepunten?
 9. Ik heb een aantal klinische vragen met betrekking tot COVID-19. Kunt u deze beantwoorden?
 10. Ik moet dit jaar opnieuw examen afleggen; mag ik hercertificeren met CERP-studiepunten?
 11. Wat heeft de IBLCE in het kader van COVID-19 gedaan om te voldoen aan de behoeften van de IBCLC-gecertificeerden, van de kandidaten en van het publiek?
 12. Waarom heeft de IBLCE na de aankondiging van het uitstel van het examen van maart/april op 13 maart 2020, eind april aangekondigd dat het eind mei zou worden voordat nadere informatie over de examens in 2020 zou worden verstrekt?

1. Wanneer wordt het verplaatste examen van maart/april 2020 afgenomen? 

Het verplaatste IBCLC-examen van maart/april 2020 zal worden afgenomen tussen 8-25 september 2020. 

2. Wanneer wordt het septemberexamen afgenomen? 

De periode voor het IBCLC-examen van september 2020 is nu gepland voor 8-25 september 2020.  

3. Welke testmethoden worden gebruikt voor het verplaatste maart/april-examen en het september 2020-examen? 

Zowel het verplaatste maart/april examen als dat van september 2020 zullen worden afgenomen in testcentra in de gehele wereld. Voor degenen die het examen in het Engels afleggen, kan Live Remote Proctoring (LRP) ook een mogelijkheid zijn. Momenteel wordt LRP door de organisatie die het examen namens de IBLCE afneemt alleen in het Engels aangeboden. Live Remote Proctoring vereist dat de thuisomgeving van de kandidaat voldoet aan de technische en omgevingscriteria voor de test.  

Op deze afbeelding ziet u wat uw mogelijkheden zijn.

4. Welke financiële opties zijn er als ik mijn examenafspraak moet intrekken of annuleren?  

De IBLCE heeft voor u verschillende mogelijkheden in het geval dat u de examenafspraak intrekt of annuleert. Onderstaande tabel geeft aan wat uw mogelijkheden zijn. Neem voor vragen contact op met de IBLCE-vestiging in uw regio.  

Financiële mogelijkheden bij het intrekken/annuleren van de examenafspraak voor kandidaten voor het examen van maart/april en september 2020 

Wie Wat Wanneer 
ALLE kandidaten Gedeeltelijke restitutie 
(50% van het betaalde examengeld) 
Indienen van een verzoek bij de IBLCE vóór 15 augustus 2020. 
Kandidaten DIE VOOR HET EERST examen doen Overheveling van het examengeld naar een examen in 2021. Indienen van een met gedocumenteerde buitengewone omstandigheden* omkleed verzoek vóór uw examendatum of binnen 30 dagen na de examenperiode. 
Kandidaten die HERCERTIFICEREN DOOR EXAMEN Overheveling van het examengeld naar een examen in 2021 en het verkrijgen van een verlenging van de certificering van één jaar Indienen van een met gedocumenteerde buitengewone omstandigheden* omkleed verzoek en een lijst met 15 behaalde L-CERP-studiepunten vóór uw examendatum of binnen 30 dagen na de examenperiode. 
ALLE kandidaten Volledige restitutie Indienen van een met gedocumenteerde buitengewone omstandigheden* omkleed verzoek bij de IBLCE vóór 15 augustus 2020

* Buitengewone omstandigheden zijn onder meer aan COVID-19 gerelateerde problemen, zoals werkloosheid van de kandidaat en/of partner/echtgenoot, een aan COVID-19 gerelateerd gezondheidsprobleem van kandidaat of van direct familielid, en/of bezorgdheid om zich in verband met COVID-19 onder mensen te begeven. 
 
Meer informatie over deze mogelijkheden vindt u op de pagina van de IBLCE over COVID-19 op de IBLCE-website http://www.iblce.orgDaar wordt specifieke informatie en worden updates verstrekt zodra deze beschikbaar zijn. Deze mogelijkheden houden verband met COVIC-19 en zijn alleen van toepassing voor examenkandidaten in 2020. 

5. Wanneer kan ik mijn afspraak voor het examen in september 2020 plannen?  

Kandidaten voor de IBCLC-examens van maart/april en september 2020 kunnen afspraken in juli-augustus plannen. 

Neem voor het maken van een afspraak geen contact op met de organisatie die het examen afneemt totdat u een e-mail met toestemming voor het examen van de IBLCE hebt ontvangen. 

De IBLCE werkt nauw samen met de externe organisatie die het examen afneemt om ervoor te zorgen dat IBLCE-kandidaten tijdig geplaatst worden voor het examen van september 2020. Wij vragen u om uw geduld, want de examenorganisatie moet in een zeer krap tijdsbestek 400.000 kandidaten opnieuw plaatsen. 

6. Wat gebeurt er als ik of een familielid vlak voor het examen COVID-19 krijgt en ik niet kan deelnemen aan het examen? 

De IBLCE heeft regels voor buitengewone omstandigheden die voorzien in uitstel wegens gezondheidsproblemen van u of uw gezin, en die houden ook specifiek rekening met gezondheidsproblemen vanwege COVID-19. 

Volgens de regels moet wel documentatie worden overlegd. Zie de Informatiegids voor de kandidaten of Handleiding voor hercertificering in uw taal of neem contact op met de IBLCE-vestiging in uw regio voor uw vragen. 

7. Ik ben bezig klinische praktijkuren te verwerven om voor IBCLC-certificering in aanmerking te komen. Mag ik dat nu op afstand doen? 

Tot 30 november 2020 mag u klinische praktijkuren op afstand verwerven. Zie Advies betreffende Telegezondheid van de IBLCE en de Bijgewerkte voorlopige richtlijn bij het gebruik van technologie om te voldoen aan Leerweg 1, 2, en 3 klinische praktijkvereisten (gepubliceerd op 14 mei 2020) op uw taalpagina. Als u via leerweg 3 voor IBCLC in aanmerking wilt komen, raadpleeg dan de Gids voor stageplannen voor leerweg 3

8. Verlengt de IBLCE de uiterste datum voor hercertificering door CERP-studiepunten? 

De uiterste datum blijft 30 september 2020. Als een service aan gecertificeerden heeft IBLCE een sectie op haar website die in diverse talen en over veel onderwerpen, inclusief ethische vraagstukken, informatie biedt over de mogelijkheden van online CERP-studiepunten

Voor andere online mogelijkheden kunt u ook contact opnemen met uw internationale of nationale beroepsvereniging. 

De IBLCE heeft regels voor buitengewone omstandigheden die vanwege COVID-19 uitdrukkelijk zijn uitgebreid. Als uw gezondheid of dat van een direct familielid door COVID-19 wordt beïnvloed, of als u of uw partner is werkloos is vanwege COVID-19, dan kunt een beroep doen op de regels voor buitengewone omstandigheden. U behoeft daarvoor slechts een aanvraag in te dienen en documentatie te verstrekken, samen met het bewijs dat u 15 L-CERP-studiepunten heeft voltooid. Zie voor meer informatie de Regels voor verzoek tot verlenging van IBLCE®-hercertificering middels CERP-studiepunten.  

9. Ik heb een aantal klinische vragen met betrekking tot COVID-19. Kunt u deze beantwoorden? 

Gezien de ongekende situatie heeft IBLCE snel via sociale media de richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie over COVID-19 verspreid, in het bijzonder toen de WHO COVID-19 voor het eerst tot pandemie bestempelde. 

Als certificeringsorgaan geeft de IBLCE doorgaans geen richtlijnen bij klinische vragen. Als u vragen hebt betreffende COVID-19, raden wij u aan feitelijke informatie te raadplegen, zoals uiteengezet in de gidsen voor de IBCLC-praktijk

U kunt ook contact opnemen met een beroepsvereniging.

10. Ik moet dit jaar opnieuw examen afleggen; mag ik hercertificeren met CERP-studiepunten? 

Als u zich dit jaar opnieuw moet certificeren door middel van een examen, wordt van u verwacht dat u zich hercertificeert door een examen. Tevens hebt u een aantal opties voor het afleggen van het examen of het intrekken of annuleren van uw examenafspraak. 

Dit is een beslissing die u zelf moet nemen en u moet overeenkomstig uw individuele omstandigheden de beste keuze maken. 

Als u het examen in het Engels aflegt kunt u, het examen afleggen thuis afleggen via Live Remote Proctoring indien de technische en omgevingsomstandigheden dat toelaten, of in een testcentrum. Momenteel biedt de organisatie die het examen namens de IBLCE afneemt, LRP alleen in het Engels aan.  

Degenen die het examen afleggen in een andere taal dan het Engels, kunnen het examen in een testcentrum afleggen. 

Als u vanwege gedocumenteerde buitengewone omstandigheden, waaronder die in verband met COVID-19, niet kunt deelnemen aan het examen, kunt u verzoeken het betaalde examengeld over te hevelen naar een examen in 2021 en uw certificering met één jaar te verlengen. Zoals u zich wellicht herinnert staat in de regels voor buitengewone omstandigheden ook dat u bij het verzoek een lijst met 15 L-CERP-studiepunten moet meesturen. Als u zoekt naar CERP-studiepunten die u online kunt verdienen, heeft IBLCE een lijst van Online studieproramma’s van aanbieders voor CERP-studiepunten op haar website.  

11. Wat heeft de IBLCE in het kader van COVID-19 gedaan om te voldoen aan de behoeften van de IBCLC-gecertificeerden, van de kandidaten en van het publiek? 

 • In het licht van COVID-19 heeft de IBLCE via sociale media begeleiding van de Wereldgezondheidsorganisatie geboden aan professionals en gezinnen. Hoewel dit doorgaans niet door een certificeringsorgaan wordt gedaan, verstrekte IBLCE ook wereldwijd informatie om voedselonzekerheid aan te pakken, zodat IBCLC’s waarmee gezinnen contact opnemen, indien nodig gemakkelijk toegang hebben tot informatiemateriaal. 
 • Aangezien de IBLCE geen herinneringen per post heeft kunnen sturen naar degenen die zich dit jaar opnieuw moeten certificeren, heeft de IBLCE, om extra tijd te geven om te voldoen aan hun vereisten, de uiterste datum voor aanmelding voor september 2020 verlengd tot 15 juni 2020. Hoewel we meerdere keren aan de IBCLC’s die zich met een examen willen hercertificeren een e-mail hebben gestuurd, zijn we vanwege COVID-19 niet in staat geweest de gangbare kennisgevingen per post te verzenden en hebben daarom de uiterste datum voor het registreren voor het examen zoveel mogelijk verlengd. Hierdoor kunnen de IBCLC’s die zich opnieuw moeten certificeren, controleren of hun juiste e-mailadres is geregistreerd en dat ze berichten ontvangen. (Wees ervan bewust dat het uw professionele verantwoordelijkheid is om geldige contactgegevens te hebben). 

12. Waarom heeft de IBLCE na de aankondiging van het uitstel van het examen van maart/april op 13 maart 2020, eind april aangekondigd dat het eind mei zou worden voordat nadere informatie over de examens in 2020 zou worden verstrekt? 

Het IBCLC-certificeringsprogramma is een van de meest complexe organisaties voor certificering van zijn omvang. De IBLCE heeft ruim 32.500 gecertificeerden in 122 landen en de IBLCE beschikt over coördinatoren in wel ongeveer 50 landen/regio’s! 

De IBLCE biedt het examen in 17 talen aan. In 2019 werd het IBCLC-examen afgenomen aan ongeveer 6.400 kandidaten in 17 talen, in ongeveer 70 landen en in meer dan 900 examencentra. 

Bij een dergelijke complexiteit en gezien de evoluerende aard van COVID-19 moest de IBLCE verschillende stappen ondernemen en rekening houden met veel factoren om de juiste weg voorwaarts te bepalen. 

Vanwege COVID-19 moest de externe organisatie die namens de IBLCE examens afneemt 400.000 kandidaten herplaatsen in een zeer krap tijdsbestek. De examenorganisatie heeft naast de IBLCE nog ongeveer 350 klanten (sommige met meerdere certificeringsprogramma’s). 

Om informatie te kunnen delen met kandidaten over de keuzes met betrekking tot de te volgen route voor degenen die het examen in 2020 wilden afleggen, moest de IBLCE verschillende stappen doorlopen. 

De jarenlange externe accrediteur van de IBLCE heeft Live Remote Proctoring (LRP) bij uitzondering goedgekeurd, dat voordien, vóór COVID-19, niet werd geacht te voldoen aan de normen voor accreditatie. 

De IBLCE wijzigde vervolgens het bestaande contract met de examenorganisatie, zoals zoveel andere klanten van de examenorganisatie hebben gedaan. 

De IBLCE heeft vervolgens de externe accrediteur gevraagd dat bij uitzondering de LRP gebruikt kon worden en dit is als uitzondering goedgekeurd. Vele certificeringsprogramma’s hebben dit ook aangevraagd.  

← Terug naar het IBLCE 2020 – Informatiecentrum voor COVID-19